Главная > Новости > СПИСОК ОБОО 2017
СПИСОК ОБОО 2017
YДЭР             ОБООГОЙ НЭРЭ НЮТАГ
6 июля Алхана с.Алханай
Зуун Ундэр с.Чиндалей
Баруун Ундэр
Будалан Уула с.Будалан
Улиртэ с.Амитхаша
Табтанын Бурханта Толгой с.Аргалей,с.Хойто-Ага
8 июля Баатарай (Баян Уула) с.Кункур, с. Будалан
Зуун Эреэбэй с.Ушарбай,с. Догой
Обоотын обоо с.Урдо-Ага,Онон база
Улэнгын обоо с.Сабшалуур
Дансаран, Жамсаран с.Цокто-Хангил
Hудэнтын обоо с.Судунтуй
Мунхан обоо с.Табтанай
Модотын Ундэр с.Н-Цасучей
10 июля Сагаан обоо с.Догой
Ело Саханай с.Табтанай
11 июля Нууртын Мунхан с.Сахюрта
12 июля Аршаанта с.Сахюрта
14 июля Удгантын Лусад с.Сахюрта
Залаа Баабай п.Агинское. Заречная часть
15 июля Сагаан обоо с.Ю-Аргалей
Сокто Уула с.Орловск
Дашабалбар с.Сахюрта
Северный п. Агинское.Северная часть
16 июля Шулуун обоо с. Ага-Хангил
Мунхан обоо с.Зуткулей
Могойтын Сэнгэда с.Зуткулей
«Дара Эхын далга»Эрдынеев Ж-Ж Хамбынсубаргада с.Аргалей, Хойто-Ага
17 июля Тулмасаан обоо с.Урдо-Ага
19 июля Бархан уула (НаранТуяа) с.Урдо-Ага
21 июля 8 эсэгын обоо п.Агинское