Главная > Новости > Расписание обоо на 2018 г.
Расписание обоо на 2018 г.
Обоо Нютаг

(место проведения)

День
АлханаУула Алханай 26 июня
Улиртэ Уула Амитхаша 26 июня
Будалан Уула Будалан 26 июня
Уулэн Хаан Уула Уронай, Могойтуй 26 июня
Хаан Уула Цаган-Оль 26 июня
Хоер УндэрУуланууд Чиндалей 26 июня
Таптана Аргалей 26 июня
Булагтын обоо Гунэй 26 июня
Тулмусаан Урдо-Ага 27 июня
Зала Баабай, Заречная часть Агинское 29 июня
Северная часть, обоо Агинское 30 июня
Дансаран Жамсаран обоо  Цогто-Хангил 30 июня
Наран-Туяа Урдо-Ага 30 июня
Баян Булаг Баян Булак 30 июня
hудэнтын обоо Судунтуй 30 июня
Модотын Ундэр Верхний-Цасучей 30 июня
Нууртын Обоо Сахюрта 30 июня
Даши-Дондок с.Хилинский 30 июня
Сагаан Обоо Догой 30 июня
Сагаан Обоо Южный Аргалей 01 июля
Зутхэлин Обоо Зуткулей, Мунхан хушун 01 июля
Бааторай Обоо Будалан, Кункур 01 июля
Шулуун Обоо Ага-Хангил  

01 июля

Зуун Эреэбэ Догой, Ушарбай 01 июля
Аршаантын Обоо Сахюрта 02 июля
Шагалзуур с.Жимбира 07 июля
Дэлгэр обоо Гунэй 07 июля
Баян Сагаан, Агын найман Эсэгын обоо Агинское, Челутай 11 июля
Дашабалбарай Обоо Сахюрта 12 июля