Главная > Новости > КОНКУРС ПО БУРЯТСКОМУ ЯЗЫКУ
КОНКУРС ПО БУРЯТСКОМУ ЯЗЫКУ

29 октября в Агинском дацане был проведен VI-ой конкурс по бурятскому языку «Аба эжын хэлэн гамтайл!» (Сохраним родной язык!)

.

В конкурсе под эгидой Буддийской Традиционной Сангхи России в рамках месячника бурятского языка организованным Агинским дацаном в целях сохранения родного языка, культуры и обычаев приняли участие ученики из девяти школ округа, десятой командой были семиклассницы из села Угдан Читинского района. Также хочется отметить интерес школьников из пос. Забайкальск, которые приехали посмотреть на конкурс вместе с учителем.

.

Конкурс состоял из пяти этапов:

1 шата — Хонин тала –«Этигэл Хамбадаа зальбарнабди: Доншуур маани».

2 шата — Морин тала – «Эхын hургаал мүнхэ!».

3 шата — Yхэр тала – «Оньhон үгэ оностой, олоной үгэ тудастай».

4 шата — Тэмээн тала — Уран гартан.

5 шата — Ямаан тала — «Нүгэл ба буян» — Капитануудай конкурс

После выступлений были выявлены команды победителей. Первое место заняла команда Агинской окружной гимназии, второе — Сахюртинская школа и третьего места удостоилась команда Гунэйской средней школы. Победители были награждены грамотами и ценными призами.

2016 оной октябрь һарада үнгэргэгдэһэн конкурсын дүнгүүд

2016 оной октябриин 29-дэ, заншалта Буряад хэлэнэй габшагай һарын эсэстэ, Агын дасанай Дуйнхар дуган соо ээлжээтэ Буддын шажантанай Сангхын дурадхалаар эмхидхэгдэдэг “Аба эжын хэлэн гамтайл” гэһэн буряад хэлэнэй мүрысөөн 6-дахяа үнгэргэгдэбэ. Мүрысөөнэй гол зорилгонь хадаа мүнөө үеын үхибүүдэй түрэлхи хэлэеэ хүндэлэн дээрэ үргэжэ, түрэhэн хэлэн дээрээ хөөрэлдэжэ, hанаhанаа зүб мүрөөр найруулжа шадахын тула; эхэ эсэгынгээ ёһо заншал арюун сэбэрээр сахижа, ургажа ябаhан жаахан үхибүүдтэ зүрхэ сэдьхэлдэнь нэбтэрүүлэн ойлгуулжа, ухаандаа хадагалжа ябахын тула эмхидхэгдэнэ. Үхибүүдые буряад хэлэ үзэхэдэнь урмашуулан дэмжэжэ, түрэл арадайнгаа хэлэ, соёл, уралиг, түүхые саашань арьбадхан болбосоруулха хүсэл түрүүлжэ, түрэл арадай баялиг болохо эжы, абынгаа хэлэ хүндэлэн үргэмжэлүүлжэ һургахын тула тус хэмжээ ябуулга үнгэргэнэбди. Энэ удаа тойрогоймнай 10 һургуулиһаа гадна Шэтэ хотын дэргэдэхи Угдан һууринай үхибүүд мүрысөөндэ хабаадахаа ерээ. Аяар холын Забайкальск һууринай 2-дохи һургуулиин гурбан һурагшад багшатаяа мүрысөө һонирхожо харахаяа ерэһые тэмдэглэхэ хэрэгтэй. Буддын шажантанай заншалта Сангхын дурадхалаар эмхидхэгдэжэ байhан мүрысөөндэ хүн бүхэн үнэн сэдьхэлhээ бэеэ бэлдэжэ, зорижо бэлдээд, ерэдүй харгыдаа буянтай бурхантай ябаха болтогойбди гэжэ hанаhан эрмэлзэлтэй ерэһэндэнь урматай. Тус мүрысөөнэй жюридэ дид-хамба Дондукбаев Цырен ламахайн ударидалга доро Артем лама – Агын дасанай унзад лама, Батомункин Базаржаб Цыбендоржиевич – “Алтан жаса” гэжэ хизаар шэнжэлэлгын ниитэ бүлгэмэй түрүүлэгшэ, Базарова Дарима Дашиевна – бүгэдэ буряадай “Толон” һониной сурбалжалагша, Батомункина Цырендулма Цыбиковна – буряад соел хүгжөөхэ түбэй мэргэжэлтэн, Батуева Марина Владимировна – Агын социально һалбариин мэргэжэл дээшэлүүлгын институдай багша тон хананхатайгаар һурагшадай хөөрөөнүүдые шагнажа, сэгнэлтэ үгөө. Мүрысөөнэй эхиндэ дид-хамба Цырен ламахай сугларһан зондо, үхибүүдтэ хандахадаа аба эжын һургаалнуудай хүнэй сэдьхэлэй байдал зохеон табидаг тухай ойлгуулжа хэлээ.

 

Мүрысөөнэй шатанууд заншалта еһоороо үндэһэн шагай нааданай буудалнуудай нэрээр нэрлэгдээ:

1 шата — Хонин тала –«Этигэл Хамбадаа зальбарнабди: Доншуур маани».

2 шата — Морин тала – «Эхын hургаал мүнхэ!».

3 шата — Yхэр тала – «Оньhон үгэ оностой, олоной үгэ тудастай».

4 шата — Тэмээн тала — Уран гартан.

5 шата — Ямаан тала — «Нүгэл ба буян» — Капитануудай конкурс

Танилсалгын үедэ команднууд «Угсаата зоной угай hургаал» гэhэн памятка-брошюра өөһэдөө бэлдээд, бэлэг болгожо ондоо командада баряа.