Главная > Новости > БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ КОНКУРС «АБА ЭЖЫН ХЭЛЭН ГАМТАЙЛ!»
БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ КОНКУРС «АБА ЭЖЫН ХЭЛЭН ГАМТАЙЛ!»

«Аба эжын хэлэн гамтайл!»

Уhан хүхэ бар жэлэй июниин 3-да Буддын шажантанай заншалта бүгэдэ буряад хэлэнэй конкурс Сангхын дурадхаалаар эмхидхэгдээ.

Хүн бүхэн бэеынгээ бэрхэдэ бэшэ, харин эхэ эсэгын буянгаар ябаhанаа мэдэхэ, сэгнэхэ ёhотой. Yеhөө үедэ дамжадаг аба эжымнай нангин hургаал алта мүнгэнhөөшье, эрдэни зэндэмэниhээшье үлүү үнэтэй һэн тулада түрэл буряад арадайнгаа хэлэ хүндэлэн, дээрэ үргэжэ, ёһо заншалаа арюун сэбэрээр сахижа, ургажа ябаhан залуу, эдир үхибүүднай зүрхэ сэдьхэлдээ  нэбтэрүүлэн  ойлгожо ябахын тула эмхидхэгдэдэг зорилготой хүмүүжүүлгын ажал жэлһээ жэлдэ, жэлэй 3 удаа бүтээгдэнэ.

Агынгаа дасанай тус конкурсдо  хабаадахада дуратай олон эдир үхибүүд хабаадаа. Эндэ үхибүүд ажал заабол өөһэдэйнь бүтээhэн бүтээл байхаһаа гадна  түрэл буряад хэлэн дээрэ хамгаалагдаха ёhотой байгаа.

Мүрысөөн шагайн буудалаар табан шататай байгаа.

Хонин тала – «Маанияа уншажа ябаял» гэһэн 1-дэхи шатада Доншуур ба Мэгзэм сээжэлдээд, удха шанар болон зүбөөр уншалга тухай хөөрэлдөөн эмхидхэгдээ.

Морин тала – «Би гороолноб» гэһэн 2-дохи шатада гороо хэлгын удха шанар болон яажа зүбөөр бэеэ абаад ябалгын ёhо гурим тухай тусхай хөөрэлдөөн үнгэрөө.

Yхэр тала – «Би мэдэнэб» гэһэн 3-дахи шатада үхибүүд буян нүгэл, hайн-муу ябадал болон сэдьхэлэй байдалай хара-сагаан тухай элидхэл бэлдээд ерээ.

Тэмээн тала – «Би байгаалияа гамнанаб» гэһэн 4-дэхи шатада амитан зоной ажамидарха, энхэ элүүр ябаха хэрэгтэ оршон тойронхи байгаалиин нүлөө болон туhа тухай үхибүүд хөөрэжэ шадаа.

Ямаан тала – «Минии тоонто» гэһэн 5-дахи шатада hурагшад «тоонто» гэжэ үгын удха, тайлбари мэдэхэ болоhоноо хөөрэжэ урмашуулаа. Эндэ үхибүүд наhатай зонтой уулзажа, ажаhуудаг нютагайнгаа аршаан булаг, гол горход болон обоонууд тухайгаа элигхэлнүүдые бэлдэжэ хөөрэхэдөө, hонин ажалнуудые ба зураглал (фото) олоной анхаралда табяа.

Эдир хабаадагшад асуудалнуудта хүсэд харюусажа шадаа гэжэ тэмдэглэхээр.

Бүлгэм бүхэнэй капитанууд үрэелнүүдые тус хэмжээ ябуулгын хабаадагшадта зорюулаа:

I hуури – Жигдылмеева Балжит

II hуури – Цырендоржиев Элбэк

III hуури – Балданова Арюна

Шата бүхэндэ дүн татагдаа. Тус мүрысөөнэй дүнгүүд:

 

hуури Нэрэ,обог Һургуули Багша
1 шата «Маанияа уншажа ябаял»
I Һүдэнтын  дунда hургуули Балданова М. Р.
I Сахюртын дунда hургуули Болотова Б. Б.
II Агын 1-дэхи дунда  hургуули Дашицыренова Д.В.

Балдандоржина Б.Д.