Главная > Новости > Балдан Самбугай дурасхалда
Балдан Самбугай дурасхалда

Хубдууд омогой Галданай Балдан Самбу лама 1896-1978  Агын дасанай гэбшэ лама Шандали нютагай  Зуун Адагалиг Хара Гурооhэтэ газарта мундэлhэн.Гомбын Жамбалдоржи ламатай суг hураhан энэ зиндаатай. 20 мянган Зуун жэлэй 30 ад онуудта Монгол ороноор Хятад гурэн ошоhон. Шилын голдо байhан Агаhаа ошоhон зонуудай хусоор саашаа Утайшань хадын хожуугаар аяншалан, суутай Лавран дасан ерэжэ 30 жэлэй турша соо hуража Доромбын хадагта хуртэhэн. Теэд Хятадта «соелой хубисхал» боложо, тэндэ хумуулэлгээн эхилхэдэнь, Шэнэхэн нютаг бусаhан.
Анхан сагта ,эндэхи буряад зон ехэ туhа хургэhэнэнь ашынь харюулхынь тулоо зуун эмнэлгэ узэжэ, шэдитэй эмшэн болоhон байна. 1972 ондо Шэнэхэнэй Мунгэн Шулуун hомоной эмнэлгын hургуулиин багшаар худэлоо. Олон зониие аргалаа, олон шабинарые хумуужуулэ. Тэднэ дунда эмшэ Дашисэрэнэй Жамбал багша.
«Зулын гэрэл — тоhонhоо,
Шабиин эрдэм — багшаhаа»-

гээд Багшынгаа hаруул дурасхалдань зорюулжа олон шабинарынь ба нютагайхиидынь турэhэн тоонтодонь  Бурхан Багшынь Эди Шэдидэ зорюулhан Шоймпрол Субарга бариба.