Главная > Вопрос/Ответ > Амар мэндэ!Минии нухэр Шэтэдэ байдаг,хундоор убдэдэг.Шэтын дасанда тубэдэй эмчи-лама бии гу?Харюусагты даа.
Амар мэндэ!Минии нухэр Шэтэдэ байдаг,хундоор убдэдэг.Шэтын дасанда тубэдэй эмчи-лама бии гу?Харюусагты даа.

Сайн байна! Шэтэдэ Агын дасанай дуган бии юм. Тэндэ Болот эмшэ hуудаг. Журавлева гудамжа 8-дахи гэр дуганай адрес.