Главная > Новости > Традиционный конкурс по бурятской культуре и бурятскому языку в 2023 году проводится в рамках проекта Агинского дацана «К истокам Мудрости» (при поддержке Фонда развития Забайкальского края)
Традиционный конкурс по бурятской культуре и бурятскому языку в 2023 году проводится в рамках проекта Агинского дацана «К истокам Мудрости» (при поддержке Фонда развития Забайкальского края)

«Аба эжын хэлэн гамтайл!»

Уhан харабтар туулай жэлэй мартын 24-да Буддын шажантанай заншалта бүгэдэ буряад хэлэнэй конкурс Сангхын дурадхаалаар эмхидхэгдээ.

Жэлһээ жэлдэ «Аба эжын хэлэн гамтайл!» гэһэн конкурс шагайн табан янзын буудалаар нэрлэгдэһэн шатануудаар үнгэргэгдэдэг заншалтай. Энэ конкурс хараха бүреэ һурагшадай абари занда, үйлэ ябадалда ямар ехэ һайн нүлѳѳ үзүүлнэ, ямар ехэ мэдэсэ үгэнэ гээшэб гэжэ һанагдадаг. Эндэ ганса нэгэн хүнэй оролдолго бэшэ, һурагшадай, тэдэниие шэглүүлжэ, бэлдэжэ байһан багшанарай, мүрысѳѳнһѳѳ мүрысѳѳндэ һурагшадай алдуу эндүүень заһадаг, магтан урмашуулдаг ламанарай хубита нилээд ехэ гэжэ тэмдэглэлтэй.

Агынгаа дасанай тус конкурсдо  хабаадахада дуратай олон эдир үхибүүд хабаадаа. Эндэ үхибүүд ажал заабол өөһэдэйнь бүтээhэн бүтээл байхаһаа гадна  түрэл буряад хэлэн дээрэ хамгаалагдаха ёhотой байгаа.»Аба эжын хэлэн гамтайл!» Буддын шажантанай заншалта Сангхын дурадхалаар 19-дэхи дугаар мурысоондэ Агын гимназиин, Амидхаашын, Догойн, Сахюуртын, Шулуутайн дунда hургуулинуудай hурагшад эдэбхитэй хабаадаба.

I шата. Үхэр тала — «Сагаан hараар!» Үреэл — алтанhаа үнэтэйл!

 

I — Арсаланова Янжима. Амидхааша.

II — Жамбалова Арюна. Шулуутай.

III — Чимитова Алтана. Сахюурта.

 

II шата. Хонин тала — «Сагаан эдеэн табаг, сэржэм үргэхэ ёho»

 

I — Дашипильчинова Сарана. Амидхааша.

II — Доржиева Анастасия. Шулуутай.

III — Батуева Дари. Догой.

 

III шата. Морин тала — «Гал гуламта сахиха ёho»

 

I — Васильева Виктория. Шулуутай.

II — Дамдинова Доржима. Амидхааша.

III — Номтоева Санжита. Сахюурта.

 

IV шата. Тэмээн тала «Бүhэтэй хүнэй бүhэ»

 

I — Жигмитов Жэгдэн. Шулуутай.

II — Цыденов Нордоп. Амидхааша.

III — Дашибалов Соёл. Агын Гимнази.

 

V шата. Ямаан тала — «Уран гартан». Капитануудай мүрысөөн: «Ташуур — hахюуhан»

 

I — Юмов Аюр. Амидхааша.

II — Базаргуруев Бато. Шулуутай.

III — Лодонов Аюр. Сахюурта.

 

Бүлгэмүүд:

I — Амидхаашын дунда hургуули.

II — Шулуутайн дунда hургуули.

III — Сахюуртын дунда hургуули.