Главная > Новости > Агын дасан 2023 оной мартын 17 «Шагай наадан-2023» ветерануудай дунда болоhон мүрысөөнэй дүнгүүд
Агын дасан 2023 оной мартын 17 «Шагай наадан-2023» ветерануудай дунда болоhон мүрысөөнэй дүнгүүд

Агын дасан 2023 оной мартын 17

«Шагай наадан-2023»

ветерануудай дунда болоhон мүрысөөнэй дүнгүүд

Агын дасанай мурысоондэ хамта 63 наhатайшуул хабаадаба, тэрэнээ хажуугаар 9 гэр булэ хабаадаа.

65-70 наhанда – 32 хун хабаадаа,

71-75 наhанда – 11 хун хабаадаа,

76-80 наhанда – 12 хун хабаадаа,

81 наhанhаа дээшэ – 6 хун хабаадаа.

“Мори урилдаан” 65-70 наhанда илгаржа гараба:

1 hуури –  Цыбенова Цыцык, Амитхаша, Хальбан омогой;

2 hуури  —  Гунганимаева Бальжима, Зутхэли, Бодонгууд омогой;

3 hуури  — Матхеева Цырендулма, Табтанай,  Хуасай омогой.

“Мори урилдаан” 71-75 наhанда:

1 hуури –  Цыбенова Цыцыгма, Ага-хангил, Харгана омогой;

2 hуури  — Жамьянов Дашидондок, Орловск, Сагаангууд омогой;

3 hуури  — Нимаев Дугаржаб, Ага-Хангил,  Сагаангууд омогой.

“Мори урилдаан” 76-80 наhанда:

1 hуури –  Пурбуева Дарима, Ага-хангил, Хубдууд омогой;

2 hуури  —  Бадмажапова Надежда, Ага, Бодонгууд омогой;

3 hуури  — Доржицыренова Дулмажаб, Догой,  Сагаангууд омогой.

“Мори урилдаан” 81 наhанhаа дээшэ:

1 hуури –  Дугарова Вера, Дульдарга, Бодонгууд омогой;

2 hуури  —  Гомбожапова Сэсэг, Ага-Хангил, Сагаангууд омогой;

3 hуури  —  Базаров Самбуу, Ага,  Харгана омогой.

“Шагай шүүрэлгэ” 65-70 наhанда илгаржа гараба:

1 hуури  — Цыдендоржиева Жаргал, Зутхэли, Бодонгууд омогой;

2 hуури  — Гунганимаева Бальжима , Зутхэли, Бодонгууд омогой;

3 hуури  — Болотов Раднажаб, hүдэнтэ, Шарайд омогой.

“Шагай шүүрэлгэ”  71-75 наhанда:

1 hуури –  Жамьянов Дашидондок, Орловск, Сагаангууд омогой;

2 hуури  —  Лхамаева Галина, Сахюрта, Бодонгууд омогой;

3 hуури  — Нимаев Дугаржаб, Ага-Хангил,  Сагаангууд омогой.

“Шагай шүүрэлгэ”  76-80 наhанда:

1 hуури –  Бадмажапова Надежда, Ага, Бодонгууд омогой;

2 hуури  —  Пурбуева Дарима, Ага-хангил, Хубдууд омогой;

3 hуури  — Тобоев Гомбо, Тугшан,  Шарайд омогой.

“Шагай шүүрэлгэ”  81 наhанhаа дээшэ:

1 hуури –  Батоева Цыржимыдык, Зутхэли, Бодонгууд омогой;

2 hуури  —  Дугарова Вера, Дульдарга, Бодонгууд омогой;

3 hуури  — Ринчинова Дишигма, Дульдарга,  Хуасай омогой.

“Шагай няhалалга” 65-70 наhанда илгаржа гараба:

1 hуури  — Жалсапов Батор, hудэнтэ, Галзууд омогой;

2 hуури  —  Цыдендоржиева Жаргал, Зутхэли, Бодонгууд омогой;

3 hуури  — Гунганимаева Бальжима , Зутхэли, Бодонгууд омогой.

“Шагай няhалалга”  71-75 наhанда:

1 hуури –  Жамьянов Дашидондок, Орловск, Сагаангууд омогой;

2 hуури  — Дугарцыренов Раднажаб, hудэнтэ, Харгана омогой;

3 hуури  — Лхамаева Галина, Сахюрта, Бодонгууд омогой;

“Шагай няhалалга”  76-80 наhанда:

1 hуури –  Доржицыренова Дулмажаб, Догой,  Сагаангууд омогой;

2 hуури  —  Бадмажапова Надежда, Ага, Бодонгууд омогой;

3 hуури  — Тобоев Гомбо, Тугшан,  Шарайд омогой.

3 hуури  — Балданова Цыцыгма, Ага,  Хубдууд омогой.

“Шагай няhалалга”  81 наhанhаа дээшэ:

1 hуури –  Дугарова Вера, Дульдарга, Бодонгууд омогой;

2 hуури  —  Батоева Цыржимыдык, Зутхэли, Бодонгууд омогой;

3 hуури  — Гомбожапова Сэсэг, Ага-Хангил, Сагаангууд омогой.

Туруушынхео “Шагай харбалга” наадан хэгдэжэ 34 хун хабаадаа:

“Шагай харбалга” нааданда илгаржа гараба:

1 hуури – Бадмажапова Надежда, Ага, Бодонгууд омогой;

2 hуури  — Болотов Раднажаб, hүдэнтэ, Шарайд омогой;

3 hуури  — Тобоев Гомбо, Тугшан,  Шарайд омогой.

“Табаршаалга” баhал туруушынхео хэгдэжэ 12 хун хабаадаба.

“Табаршаалга” нааданда илгаржа гараба:

1 hуури – Пурбуева Дарима, Ага-хангил, Хубдууд омогой;

2 hуури  — Лхамаева Галина, Сахюрта, Бодонгууд омогой;

3 hуури  — Бадмажапова Надежда, Ага, Бодонгууд омогой.

“Дурбэн бэрхэ” баhал туруушынхео хэгдэжэ 37 хун хабаадаба.

“Дурбэн бэрхэ” нааданда илгаржа гараба:

1 hуури – Цыбенова Адиса, Узон, Хуасай омогой;

2 hуури  — Базарова Билигма, Ага, Бодонгууд омогой;

2 hуури  — Гунганимаева Бальжима , Зутхэли, Бодонгууд омогой.

3 hуури  — Нимаева Дулмажаб, Ага-Хангил, Сагаангууд омогой.

“Гэр булэ” гэжэ наадан туруушынхео хэгдэжэ 9 гэр булэ хабаадаба. Командасоо хоер хун наадаха (нагаса, хугшэн эжытэеэ гуали абатаяа 5-8 ангиин ухибуунтэеэ хабаадаха болоно).

“Гэр булэ” нааданда илгаржа гараба:

1 hуури – Гармабазаров Баярто — Гармабазарова Виктория, Зутхэли, Хуасай омогой;

2 hуури  — Цыдендоржиева Жаргал — Цыренжапова Арюна, Зутхэли, Бодонгууд омогой;

3 hуури  — Матхеева Цырендулма — Цыбенова Адиса, Табтанай,  Хуасай омогой.

Абсолютна нааданда  28 хун хабаадаад илгаржа гараhан абарганууд:

1 hуури – Жамьянов Дашидондок, Орловск, Сагаангууд омогой;

2 hуури  — Гунганимаева Бальжима, Зутхэли, Бодонгууд омогой.

3 hуури  — Матхеева Цырендулма, Табтанай,  Хуасай омогой.

Дунгууды бэлдэгшэ Цыдыпова Соёлма Галсандоржиевна